Uwaga: Ten dokument jest tłumaczeniem. W razie niejasności o dokładnym znaczeniu, należy zapoznać się z oryginalną angielską klikając na flagę angielski na dole tej strony.

 

 

§ 1 Preambuła
BULLS USTA Media Ltd (zwana dalej “Bulls Mouth”) zapewnia portal na swojej stronie internetowej https://human-fertility.com (zwany dalej “human-fertility.com”), która pozwala pacjentów i lekarzy, aby znaleźć z informacji i nawiązać ze sobą kontakt.

Byki Usta ma do zaoferowania rzeczowe informacje i opinie, dostarczone przez pacjentów, dotyczące ich lekarzy, tym samym pomagając pacjentom w znalezieniu i wyborze najbardziej odpowiednie leczenie zawodowej lub. Jednak w tym samym czasie human-fertility.com powinny w równym stopniu służyć jako środek zapewnienia jakości i jako platforma prezentacji dla członków zawodów dla leczących choroby stawów.

§ 2 Zakres prawna
Poniższa umowa obejmuje relacje pomiędzy Bulls Mouth i członka zawodu gojenia (zwanej dalej “klientem”) w odniesieniu do za darmo, jak również płatnych usług oferowanych przez Bulls Mouth.
Wbrew warunki na rzecz klienta są nieskuteczne, nawet w przypadkach, w których Byki Usta wyraźnie nie wniosły wobec nich i wykonuje umowę.
Odbiegające umowy w poszczególnych przypadkach wymagają formy pisemnej, aby być uznane za skuteczne, w tym o odwołaniu tego pisemnej klauzuli formularza.

§ 3 Zawarcie umowy i podlega warunki zamówienia
Zakres członkostwa, związane z tym opłaty wnoszone przez klienta i, jeśli to konieczne, inne warunki określone w tej umowie pomiędzy Bulls Mouth a klientem. O ile to indywidualna umowa odnosi się do arkusza taryfowego z ustalonym taryfy popytu, warunki wskazane w odpowiedniej wersji najnowszej stają się częścią tej umowy.
Słupki klienta ofertę na wykonanie umowy na stronie internetowej human-fertility.com wysyłając e-mail informujący zainteresowanie premium. Klient jest zobowiązany do tej oferty na okres dwóch tygodni od otrzymania przez Bulls Mouth. Po otrzymaniu płatności, Byki Usta stworzy dedykowane i zoptymalizowane strony dla klienta, co potwierdza zawarcie umowy.
Termin przedmiotem umowy polega na przynależności klienta na human-fertility.com. Członkostwo umożliwia klientowi założyć dłuższy i bardzo widoczne profil na clinics.human-fertility.com. Tekst i obrazy mogą być dodawane do rozszerzonego profilu w tym celu. Ponadto, klient ma możliwość odnieść odwiedzających na stronie internetowej jego gabinecie lekarskim, a także wskazać, czy dostosować informacje kontaktowe i godziny pracy.

§ 4 Ceny i usługi
Byki Usta pobiera klientowi opłaty przekazane w momencie składany jest wniosek z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi. Opłaty są do zapłaty bez odliczenia w momencie otrzymania faktury przez klienta.
Wszystkie ceny są rozumiane oprócz obowiązującego podatku VAT w wysokości ustawowej.
Jeśli klient nie płatności za usługi przez byki Mouth, Byki Usta ma prawo do odmowy wykonania usługi ze względu na klienta – w szczególności poprzez tymczasowe zawieszenie informacje i linki do stron internetowych dostarczonych przez klienta – do czasu, gdy klient nie jest już zaległości. W takich przypadkach, Byki Usta będzie ogłosić zawieszenie do klienta w formie pisemnej w postaci wstępnego terminu powszechnie umożliwiającym 10 dni roboczych do uregulowania rachunku. Wszelkie inne prawa umowne z powodu niewykonania zobowiązań klientów pozostać nienaruszony, mimo odmowy wykonania wspomnianych usług.

W przypadku opóźnienia w płatności, Byki Usta pobiera odsetki od zaległości w prawie dziesięć procent powyżej stopy bazowej. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wyższego odszkodowania za spowodowane przez zwłokę.

§ 5 Zmiany Taryfy i uaktualnień Taryfy
Byki Usta ma prawo do zmiany opłat i usług zawartość uzgodnionych taryf popytu (zmiana taryfy), w odpowiedzi na zmianę okoliczności, dostarczając klientowi pisemnego powiadomienia pod koniec kwartału, w tym zaliczki okresu wypowiedzenia dwóch miesięcy. Jeśli klient nie chce kontynuować umowę ze zmienionych taryf ma prawo do odwołania się do dnia, w którym nastąpiła zmiana taryfy.
Byki Usta umieszczony jest uaktualnienie umowy do taryfy popytu z wyższym zakresem usług (aktualizacji taryfy). Modernizacja taryfy wymaga klienta do podpisania indywidualnej umowy dla nowej taryfy popytu.

§ 6 Powierzchnia byki usta w odpowiedzialności; Zakłócenia w wydajności
Byki Usta oferuje swoje usługi na podstawie aktualnego stanu internetu i obecnych ram technicznych, prawnych i handlowych w celu wymiany danych za pośrednictwem Internetu. Klient jest świadomy, że wymiana danych za pośrednictwem Internetu zależy od tych warunków, jak również dodatkowe okoliczności – np warunki dalszych liniach danych, które Byki Usta nie ma wpływu na i, w konsekwencji, nie ponosi odpowiedzialności za.
Zgodnie z ustępem 1, Byki Usta roszczenie o zapłatę pozostaje bez wpływu ewentualnych zaburzeń jakości wymiany danych za pośrednictwem internetu, jak powiedział zaburzenia są poza obszarem byki usta w odpowiedzialności. Jeżeli takie zakłócenia czynią Byki Usta w stanie dostarczyć klientowi z oferowanej usługi, lub jeśli usługa nie jest w pełni dostępny dla klienta na dłuższy okres, klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia, pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego , Zawiadomienie siedem dni muszą być podane i wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne prawa klienta są wykluczone.
Jeśli Byki Usta nie wykonuje swoje usługi, lub nie wykonuje swoje usługi w drodze umowy, w przypadkach innych niż przewidziane w § 6 para.2, klient zobowiązany jest do wydania zawiadomienia o wadzie w kierunku Bulls Mouth w formie pisemnej.

Jeśli Byki Usta nie wykonuje swoje usługi, nawet po upływie rozsądnego okresu i po uzasadnionego zawiadomienia o wadzie, klient ma prawo do zmniejszenia bieżących opłat za świadczone usługi odpowiednie dla okresu i zakresu, w jakim Byki Usta nie udało się wykonać te usługi zgodnie z umową, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wadzie. Ponadto, klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w formie pisemnej z przestrzegania. Nadzwyczajne wypowiedzenie zakłada, że ​​klient wysłał byki usta inny termin co najmniej jednego tygodnia w formie pisemnej do świadczenia usług umownych, i że okres ten upłynął z problemem bez reakcji. §11 stosuje się w przypadku uszkodzenia lub wymiany na wydatki daremne. Klienci korzystający darmowa członkostwa opłaty nie są prawnie upoważniony do realizacji usług.

§ Powierzchnia 7 Klienta z odpowiedzialności
Biorąc pod uwagę, Byki Usta nie wyraźnie zakłada dalszych zobowiązań w umowie, to będzie w gestii klienta, do ustanowienia i utrzymania niezbędnej infrastruktury technicznej (sprzęt, oprogramowanie, telekomunikacja, sieci wewnętrznej, osobistej stronie internetowej) za udział w internecie, w górę z ofertą świadczonych przez Bulls Mouth. Odpowiedzialność ta dotyczy również dodatkowe linki do dodatkowych stron internetowych, a także informacje, zdjęcia i filmy przez klienta. Klient zapewnia, we właściwej formie, wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego rozpoczęcia przez byki Mouth. To jest jego obowiązkiem jest upewnić się, że wybrane adresy i nazwy (domeny, e-mail-adresy) są bezpłatne i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Jest to odpowiedzialność klientów do zapewnienia, że ​​informacje, zdjęcia, filmy i ofert wiązanych, że przedstawione human-fertility.com, lub które zostały zgłoszone do niego, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne z ramami prawnymi. § 8 niniejszej umowy pozostaje bez zmian. To do klienta, aby samodzielnie i prawidłowo zaprojektować i ustalenia jego zakresu informacji przeznaczonych do internetu, w miarę, o których mowa w rozszerzonym profilu. Dodatkowo, jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi zawodu i / lub kodeksem postępowania. Odnosi się to również do integracji tzw widżetów stronie internetowej, która Byki Usta udostępni klientowi. Powinny naruszenia klienta z wyżej wymienionych, lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań dotyczących współpracy powodują Bulls Mouth się nie wykona, lub nie w pełni, czy nie terminowo wykonywać swoje usługi, klient nie posiada żadnych praw wobec Bulls Mouth; w szczególności wszelkie roszczenia o wynagrodzenie Bulls Usta pozostają nienaruszone.
Klient musi zapewnić, że jego infrastruktura jest odpowiednio chroniony wdro

zacji niektórych środków bezpieczeństwa IT zawodowej.

§ 8 na human-fertility.com obowiązek Klienta
Klienci Premium są zobowiązani, aby nie używać human-fertility.com portal ofiarę w sposób nielegalny i poszanowania prawa, a także praw osób trzecich. W szczególności obejmuje następujące obowiązki klienta:
Klient Premium zapewnia, że ​​dane publikuje w Internecie, nie narusza ustawy o ochronie nieletnich, prawa osobiste osób trzecich i praw do znaków towarowych, a zwłaszcza praw autorskich osób trzecich. Klient powinien zaprzestać wprowadzania danych z niemoralne treści.
Jest obowiązkiem klienta, aby uniknąć nadmiernego obciążenia na portalu wynikające z niezamierzonego lub niewłaściwego ich użycia. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z ust.1, Byki Usta zastrzega sobie prawo do natychmiastowego czasowo ograniczyć dostęp do portalu, a także inne usługi, albo całkowicie, albo w części, i / lub do odstąpienia od umowy bez ogłoszenie.
Klient zwalnia Bulls usta na roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia obowiązków, zgodnie z ust.1. Jest on zobowiązany do wyrównania Bulls Mouth za szkody wynikające z takich naruszeń.
Klient oświadcza, że ​​informacje przekazane podczas rejestracji została przekazana zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem, a on zapewnił jej ważności.

§ 9 Prawo autorskie i prawo towarowym human-fertility.com
Obiekty autorskie tworzone przez Bulls Mouth lub treści będących własnością Bulls Usta pozostają w wyłącznym posiadaniu Bulls Mouth. Powielanie i / lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie dokonuje się bez wyraźnej zgody przez Bulls Mouth.
Klient upoważnia użytkowników Bulls Mouth, aby zapisać i wydrukować zawartość przewidziane do celów prywatnych, pod warunkiem, że działalność ta bezpośrednio ani pośrednio, służy celach zarobkowych.

§ 10 wykorzystanie przez osoby trzecie
W ramach tej umowy, Byki Usta daje klientowi prawo do korzystania z portalu wyłącznie do własnych celów. Klient może, ani w całości, ani przede wszystkim, w handlu podaj poświadczenia dostępu do stron trzecich
Jeśli klient sprawia, że ​​dostęp dostępne dla osób trzecich, będzie pociągnięty do odpowiedzialności Bulls Mouth dla zachowania stron trzecich w takim samym stopniu w jakim to on jest odpowiedzialny za swoje zachowanie.

§ 11 Odpowiedzialność
Byki Usta odbędzie się wyłącznie do odpowiedzialności, w całości, za szkody i niepotrzebnych wydatków, niezależnie od podstawy prawnej (umowy lub naruszenia pozaumownej konser- lub średnim-obowiązku, odpowiedzialności za wady, działanie niezgodne z prawem), jeśli dowody umyślnego działania lub rażącego zaniedbania mogą być produkowane. W przypadku łagodnego zaniedbania, Byki Usta odbędzie się wyłącznie do odpowiedzialności w przypadku gdy zobowiązanie zostało naruszone, których spełnienie początkowo umożliwia prawidłowe wykonanie umowy, a których naruszenie zagraża realizacji celu umowy, ponieważ klient regularnie ufa obowiązek ten należy przestrzegać (obowiązek kardynalny), jak również w przypadku odpowiedzialności z tytułu opóźnienia lub oryginalna impossibleness; w wymienionych przypadkach odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości kwoty uzgodnionej dla danej dostawy i usługi. Byki Usta nie ponosi odpowiedzialności w innych przypadkach łagodnego zaniedbania.
Odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej oraz szkód osobowych z produktu, jak również dla gwarancji udzielonych przez Bulls Mouth pozostaje bez wpływu na ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z ust. 1.
W zakresie, w którym Byki Usta ponosi odpowiedzialność za utratę danych na mocy ust.1 i 2, odpowiedzialność jest ograniczona do utraty tych danych, które klient ma zapewnione we wspólnym sposób (przynajmniej raz dziennie) w taki sposób, , że może replikować dane z odpowiednim wysiłku, z wyjątkiem przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Prawo do zakwestionowania roszczenia z niedbalstwa pasażera jest ważny przez cały czas.

§ 12 prywatności i ochrony danych
Byki usta, a klient będzie właściwie chronić nawzajem swoje dokumenty, które albo są wyraźnie oznaczone jako lub oczywistych poufne, przed nieautoryzowanym ujawnieniem osobom trzecim i będzie obsługiwać je w sposób poufny.
Byki Usta śluby spełniający regulacje prawne odnoszące się do ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do przestrzegania osoby trzecie na podstawie umowy.

§ 13 Odwołanie
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. To może być anulowana przez okres czterech tygodni wypowiedzenia przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego. Minimalny czas trwania tego kontraktu wynosi jeden rok, począwszy od zawarcia umowy, po upływie którego umowa jest automatycznie przedłużana z roku na rok.
Obie Umawiające się Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli przyczyna istnieje. Każde odwołanie wymaga formy pisemnej, aby były skuteczne.

§ 14 dowodowych Clause i ciężar dowodu
Dane przechowywane przez Bulls Mouth w rejestrach elektronicznych, ani w żadnej innej formie elektronicznej, jest uważany za dopuszczalny dowód na potwierdzenie transmisji danych, umów i wykonał płatności między stronami.
Jeśli klient cytuje nadużywania swojej tożsamości w ramach zawartej umowy, musi niezwłocznie dostarczyć Bulls usta wszystkich dostępnych faktów i poszlak tym związanych. W przypadku naruszenia tego obowiązku, a jeśli istnieją wystarczające dowody poszlakowe na działanie przez klienta, a nie osoby trzeciej, ciężar dowodu powinien być na klienta, aby wykazać, że doszło do nadużycia tożsamości.

§ 15 Postanowienia końcowe
Każda umowa podlega wyłącznie prawu Wielkiej Brytanii.
Sądem właściwym jest, że w siedzibie Byki Mouth.
Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków są lub staną się nieważne w całości lub w części i / lub niewykonalne,
to nie ma wpływu na ważność i / lub wykonalność pozostałych postanowień lub ich części. Dużo raczej nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez to, co jest najbliżej jego przeznaczeniem.